स्वरादी म्हणजे आधी स्वर आहे असा वर्ण.

अंअ:अनुस्वारविसर्ग या दोन वर्णांना 'स्वरादी' म्हणतात, कारण यांचा उच्चार करण्यापूर्वी एखाद्या स्वराचा उच्चार करावा लागतो.

उदा.

  1. शंकर = श् + + अनुस्वार = शं
  2. किंकर = क् + + अनुस्वार = किं
  3. न:स्थिती = न् + + विसर्ग = न:
  4. दुःख = द् + + विसर्ग = न:

हे सुद्धा पहा संपादन

साचा:मराठी व्याकरण