बाष्प

वायू स्वरुपातील पाणी

वायू स्वरूपातील पाण्याला (अथवा पाण्याच्या वाफेला) बाष्प असे म्हणतात.