वाफ

पाण्याचे वायुरूप

वाफ पाण्याच्या बाष्पीभवन झाल्याने तयार झालेल्या वायूरूप अवस्थेला वाफ असे म्हणतात.

हे सुद्धा पहा

संपादन