धुळे जिल्ह्यातील गावे


खालील यादीत धुळे जिल्ह्यातील सर्व गावांची/शहरांची तालुकावार नावे आहेत.

धुळे तालुकासंपादन करा

गावाचे / शहराचे नाव लोक संख्या एकूण पुरूष एकूण स्त्री लिंग गुणोत्तर गावाचे / शहराचे नाव लोक संख्या एकूण पुरूष एकूण स्त्री लिंग गुणोत्तर
अजंग ३१५१ १६४९ १५०२ ९११ महाल कंदमाना ११५५ ५८४ ५७१ ९७८
अजनाळे १४६४ ७३१ ७३३ १००३ महाल कसद २६२ १२१ १४१ ११६५
अकलाड २१२० १०९५ १०२५ ९३६ महाल लोंधा ३५४ १७९ १७५ ९७८
अंबोडे २८९७ १५१२ १३८५ ९१६ महाल पंढरी ८०३४ ४१५० ३८८४ ९३६
आमदड १०५९ ५३१ ५२८ ९९४ महाल रायवत ११३७ ५९२ ५४५ ९२१
अनकवाडी १७३२ ८९० ८४२ ९४६ महाळमाळी
अंचाळे १९३७ १०१४ ९२३ ९१० मळाणे ३१३ १५५ १५८ १०१९
अंचाळे तांडा ७६८ ४११ ३५७ ८६९ मंडल १४०८ ७२६ ६८२ ९३९
आर्णी १२६० ६४४ ६१६ ९५७ मेहेरगाव ४०७० २१६८ १९०२ ८७७
आर्वी ७२३६ ३६६८ ३५६८ ९७३ मोघाण ४३१४ २२४८ २०६६ ९१९
बाभुळवाडी १८३४ ९८६ ८४८ ८६० मोहाडी प्र. डांगरी ४४७१ २२७४ २१९७ ९६६
बाबरे १५९१ ८०० ७९१ ९८९ मोराणे प्र. लळिंग ७४७२ ४०३३ ३४३९ ८५३
बाळापुर ४२१० २२०६ २००४ ९०८ मोराणे प्र. नेर २९२६ १९२९ ९९७ ५१७
बल्हाणे १७१९ ९३७ ७८२ ८३५ मोरदड १३४२ ६९८ ६४४ ९२३
बांबुर्ले प्र. नेर ८८१ ४६९ ४१२ ८७८ मोरदड तांडा १६०८ ९५६ ६५२ ६८२
बेहेड १२५१ ६२१ ६३० १०१४ मोरशेवडी १८०० ९४६ ८५४ ९०३
बेंद्रेपाडा १७५१ ९०९ ८४२ ९२६ मुकटी ७८२६ ४०३४ ३७९२ ९४०
भदाणे ३१५८ १५९२ १५६६ ९८४ नागान बुद्रुक ५५७० २९३० २६४० ९०१
भिरडी ५१६ २६३ २५३ ९६२ नागाव खुर्द
भिरडाणे ७६६ ३९७ ३६९ ९२९ नकाणे ३०२३ १५८० १४४३ ९१३
भोकर २३३७ १२८४ १०५३ ८२० नंदाळे बुद्रुक २१८० १११७ १०६३ ९५२
बिलाडी ३७७१ २०४२ १७२९ ८४७ नंदाळे खुर्द ७२० ३६९ ३५१ ९५१
बोदगाव ९७४ ५०० ४७४ ९४८ नंदाणे ३९३१ १९९८ १९३३ ९६७
बोरीस ५२४३ २७७७ २४६६ ८८८ नांद्रे ३२१२ १६९९ १५१३ ८९१
बोरकुंड ३६१५ १८३१ १७८४ ९७४ नाणे २३८१ १२३९ ११४२ ९२२
बोरसुले ६४३ ३२५ ३१८ ९७८ नरव्हाळ २९१९ १५५८ १३६१ ८७४
बोरविहीर ३१६३ १६१८ १५४५ ९५५ नवाकोठारे ७६१ ४११ ३५० ८५२
बुरझड ४१०८ २१०५ २००३ ९५२ नवलाने २०७७ १०५७ १०२० ९६५
चांदे २०६८ १०८० ९८८ ९१५ नवलनगर १६०१ ८५५ ७४६ ८७३
चौगाव ४६३९ २३९० २२४९ ९४१ नवरा ११३५ ५९२ ५४३ ९१७
चिंचखेडे ३५४५ १८५७ १६८८ ९०९ नवरी ५४६ २६७ २७९ १०४५
चिंचवाड ४४३६ २३०५ २१३१ ९२५ निकुंभे ३२८८ १६९० १५९८ ९४६
चितोड ४२२४ २१९४ २०३० ९२५ निमडाळे ४६४९ २४०८ २२४१ ९३१
दह्याने १३४६ ७२१ ६२५ ८६७ निमगुळ २९४० १५५८ १३८२ ८८७
दापूरा ९२४ ४९८ ४२६ ८५५ निमखेडी ९८१ ५१६ ४६५ ९०१
दपुरी ५१९ २७० २४९ ९२२ नुरनगर ९३४ ४३७ ४९७ ११३७
देवभाणे २६३७ १३४८ १२८९ ९५६ न्याहळोद ७२१५ ३६९३ ३५२२ ९५४
देऊर बुद्रुक ५८४९ २९८९ २८६० ९५७ पाडळदे १५९८ ८०५ ७९३ ९८५
देऊर खुर्द १७३१ ८८० ८५१ ९६७ पिंपरखेडे ८५१ ४४० ४११ ९३४
धाडरे २७६६ १४५३ १३१३ ९०४ पिंपरी १५८४ ८११ ७७३ ९५३
धाडरी १२९० ६६९ ६२१ ९२८ पुरमेपाडा ३०९८ १५६७ १५३१ ९७७
धमाणे २१६९ ११२५ १०४४ ९२८ रामी २१८६ ११५२ १०३४ ८९८
धामणगांव २१४३ १११८ १०२५ ९१७ रणमाळा २५२६ १२६८ १२५८ ९९२
धामणी ४३ २५ १८ ७२० रात्नपूर ४५१६ २३४४ २१७२ ९२७
धंधाणे १०७२ ५५४ ५१८ ९३५ रावेर १९१० १००५ ९०५ ९००
धनुर २०२४ १०४८ ९७६ ९३१ सडगाव ३३७० १७०९ १६६१ ९७२
धोडी २४६ १२४ १२२ ९८४ सैतळे १८१२ ९१५ ८९७ ९८०
दिवाणमाला ११०६ ५८९ ५१७ ८७८ सांजोरी १०५५ ५५६ ४९९ ८९७
दोंडवाड ९७४ ५१७ ४५७ ८८४ सर्वद १७७४ ८९८ ८७६ ९७६
फागणे १०२१७ ५३२३ ४८९४ ९१९ सातरणे १४०८ ६९५ ७१३ १०२६
गरताड २८९४ १६०६ १२८८ ८०२ सौंदणे २३०२ ११८७ १११५ ९३९
गोंदूर ३६५९ १९१३ १७४६ ९१३ सावळदे ८१८ ४३३ ३८५ ८८९
गोताणे ३२४५ १६७७ १५६८ ९३५ सावली ५१६ २७७ २३९ ८६३
हडसुनी १४३० ७४४ ६८६ ९२२ सावली टांडा ९९७ ५३५ ४६२ ८६४
हेन्डूण ४६२६ २३५१ २२७५ ९६८ सयाने २६३६ १३८१ १२५५ ९०९
हेंकलवाडी १४२१ ७३२ ६८९ ९४० शिरदाणे प्र. नेर ४४५० २२७७ २१७३ ९५४
हेंकलवाडी ४५३ २२१ २३२ १०५० शिरदणे प्र. डांगरी २१७२ ११५१ १०२१ ८८७
होरपाडा ९३९ ४५५ ४८४ १०६४ शिरुड ८४५५ ४३४१ ४११४ ९४८
ईसर्णे १३६९ ७०३ ६६६ ९४७ सिताणे १८५५ ९७९ ८७६ ८९५
जापी २७९० १४४१ १३४९ ९३६ सोनेवाडी १०३६ ५४७ ४८९ ८९४
जुन्नर १३३८ ७१९ ६१९ ८६१ सोनगीर १३९६५ ७०८३ ६८८२ ९७२
जुनावणे २३९७ १२५६ ११४१ ९०८ सुकावद प्र. डांगरी ५९० २९८ २९२ ९८०
कालखेडे २७०९ १४६० १२४९ ८५५ सुतारे पाडा ८२१ ४२२ ३९९ ९४५
कापडणे १२८७७ ६३९८ ६४७९ १०१३ तामसवाडी ६६२ ३६८ २९४ ७९९
कासविहीर ७०६ ३६८ ३३८ ९१८ तांडा (कुडांणे) ५६७ ३०१ २६६ ८८४
कौठळ १६३२ ८३१ ८०१ ९६४ तारवडे ३७६२ १९१९ १८४३ ९६०
कवाठी २९७८ १५७२ १४०६ ८९४ तिखी २८८४ १५५४ १३३० ८५६
खांडल्या बुद्रुक १४७७ ७७८ ६९९ ८९८ तिसगाव १३१९ ६८५ ६३४ ९२६
खांडल्या खुर्द १२०१ ६३० ५७१ ९०६ उभांड १४७१ ७९२ ६७९ ८५७
खेडे ५६१५ २९११ २७०४ ९२९ उडाणे ४२४४ २३१२ १९३२ ८३६
खोरदड २५५० १३३१ १२१९ ९१६ वडजाई ३१५१ १६७७ १४७४ ८७९
कुळथे १५८९ ८०० ७८९ ९८६ वजीरखेडे ४०२ २०२ २०० ९९०
कुडांणे (वेल्हाणे) ११५५ ५८७ ५६८ ९६८ वाणी बुद्रुक २११२ ११२६ ९८६ ८७६
कुडांणे (वरखेडे) २३२० १२५९ १०६१ ८४३ वाणी खुर्द ९८ ४५ ५३ ११७८
कुडांणे (वार) ३०७२ १५५२ १५२० ९७९ वर्खेडे ५३४० २७३३ २६०७ ९५४
कुसुंबे ११०७९ ५७१६ ५३६३ ९३८ वेल्हाणे ३०४४ १५८४ १४६० ९२२
लळिंग २७८० १३९९ १३८१ ९८७ विंचुर ३७६२ १९१० १८५२ ९७०
लामकानी ६९८१ ३६४९ ३३३२ ९१३ विश्वनाथ १५८२ ८२४ ७५८ ९२०
लोहगड १४२७ ७२३ ७०४ ९७४ वडेळ ८६७ ४३३ ४३४ १००२
लोनखेडी ३४९७ १७८२ १७१५ ९६२ वडगाव ५९० ३०८ २८२ ९१६
लोंकुटे १६४ ८८ ७६ ८६४ वडने १३६६ ७०९ ६५७ ९२७
महाल काली १२१७ ६२७ ५९० ९४१ वार ३९६२ २०८५ १८७७ ९००

साक्री तालुकासंपादन करा

गावाचे / शहराचे नाव लोक संख्या एकूण पुरूष एकूण स्त्री लिंग गुणोत्तर गावाचे / शहराचे नाव लोक संख्या एकूण पुरूष एकूण स्त्री लिंग गुणोत्तर
एचले ४०१६ २०८० १९३६ ९३१ कुत्तरखांब ४९८ २४५ २५३ १०३३
ऐने १२२० ६४१ ५७९ ९०३ कुत्तरमारे ७८४ ३८१ ४०३ १०५८
अखाडे २३७३ १२२७ ११४६ ९३४ लागलवाल ११६९ ५७५ ५९४ १०३३
अक्कलपाडा १३९० ६७९ ७११ १०४७ लाखाळे ३६५ १८४ १८१ ९८४
आमली ३८६९ १९६५ १९०४ ९६९ लव्हारतोडी १८२२ ८७२ ९५० १०८९
अंबापूर ११७७ ५९२ ५८५ ९८८ लोणखेडे २२०७ ११४१ १०६६ ९३४
आमखेल १६५१ ८३६ ८१५ ९७५ माचमाळ १०९३ ५४८ ५४५ ९९५
अमोडे १४९४ ७१९ ७७५ १०७८ माहिर १८१५ ९१५ ९०० ९८४
अश्टाणे १९४८ ९७९ ९६९ ९९० महुबंद १३१९ ६६९ ६५० ९७२
बाभुळडे ९४४ ४५७ ४८७ १०६६ मैंदाणे २२१० ११३६ १०७४ ९४५
बागुलनगर ४३८ २२७ २११ ९३० माळणगाव १०२९ ५०८ ५२१ १०२६
बल्हाणे २१८० ११४६ १०३४ ९०२ Malanjan १०९९ ५६७ ५३२ ९३८
बाल्सने ४८२८ २५०२ २३२६ ९३० Malgaon Pr.warse १०५२ ५२२ ५३० १०१५
बसार ८८६ ४४५ ४४१ ९९१ Malkhede ५०४ २५८ २४६ ९५३
बसारawal २६५८ १३०४ १३५४ १०३८ Malpur ३०८४ १५६५ १५१९ ९७१
बेहेड २२३५ ११५५ १०८० ९३५ Malyachapada १२०६ ६२२ ५८४ ९३९
भदाणे ५४९८ २७७३ २७२५ ९८३ Mandane १०५८ ५४३ ५१५ ९४८
भडगाव (मा) ९८५ ५२६ ४५९ ८७३ Manjari ३२३५ १४११ १८२४ १२९३
भडगाव (यू) ७५० ३९७ ३५३ ८८९ Mapalgaon १०७३ ५१९ ५५४ १०६७
Bhagapur २८८ १४७ १४१ ९५९ Mavajipada ११५५ ५७६ ५७९ १००५
भामेर ३४२५ १८२२ १६०३ ८८० Mhasale १४६८ ७७३ ६९५ ८९९
भोंडगाव १८२६ ९४७ ८७९ ९२८ Mhasdi Pr.ner ६८८५ ३५९५ ३२९० ९१५
भोर्तीपाडा १०७८ ५२८ ५५० १०४२ Mhasdi Pr.pimpalner १३०५ ६१५ ६९० ११२२
बोडकीखाडी ३३२९ १६६८ १६६१ ९९६ Mohagaon १६८९ ८२८ ८६१ १०४०
बोदगाव २११० १०११ १०९९ १०८७ Mohane २२४७ १११० ११३७ १०२४
बोपखेळ २६३८ १३५२ १२८६ ९५१ Nadse १४३२ ७३८ ६९४ ९४०
ब्राम्हणवेळ १२३१ ६३७ ५९४ ९३२ Nagaziri १७९४ ९०६ ८८८ ९८०
बुरुडखे ५१८ २४६ २७२ ११०६ नागपूर (ko) ३७० १८३ १८७ १०२२
चरनमाल २१८८ १०७२ १११६ १०४१ नागपूर (v) १८५७ ९४४ ९१३ ९६७
चौपाळे ८७५ ४४३ ४३२ ९७५ Nandarakhi २३१५ १२०९ ११०६ ९१५
छडवेल (कोर्डे) ४१७९ २१८४ १९९५ ९१३ Nandwan १४२७ ७११ ७१६ १००७
छडवेल (पी) ३९७२ २०१३ १९५९ ९७३ Nawadane १०९२ ५५८ ५३४ ९५७
छैल २६७६ १३६४ १३१२ ९६२ Nawapada ३३०० १७४० १५६० ८९७
छावडी १५३१ ७९० ७४१ ९३८ Nawenagar १२२५ ५७७ ६४८ ११२३
चिकेसे २१५६ १०८७ १०६९ ९८३ Nilgavhan ९९८ ५०८ ४९० ९६५
चिंचखेडे १४६९ ७६७ ७०२ ९१५ Ozarade ६५४ ३२४ ३३० १०१९
Chinchpada १९५६ ९४९ १००७ १०६१ Pachale ८२९ ४३३ ३९६ ९१५
चिपलीपाडा २३५४ ११५७ ११९७ १०३५ Panchmauli १२१९ ६३० ५८९ ९३५
चोरवड १०७५ ५४३ ५३२ ९८० Pangan २०२५ १०३४ ९९१ ९५८
दहिवेल ६६९१ ३४४६ ३२४५ ९४२ Panhalipada ७०४ ३५६ ३४८ ९७८
दांगशीरवाडे १४५० ७७९ ६७१ ८६१ Pankheda २००२ ९८४ १०१८ १०३५
दापूर ८८० ४४० ४४० १००० Pargaon २२०५ १११८ १०८७ ९७२
दरेगाव १२३७ ६०० ६३७ १०६२ Perejpur २२२५ ११७० १०५५ ९०२
दरखेळ ६३६ ३३२ ३०४ ९१६ Petale ७७१ ४०१ ३७० ९२३
दाटरती २७०९ १३५३ १३५६ १००२ Phophade ७९८ ४०५ ३९३ ९७०
देगांव १६०५ ८३१ ७७४ ९३१ Phophare १९५२ ९५३ ९९९ १०४८
देशशेरवाडे २२८० ११२९ ११५१ १०१९ Pimpalgaon २९७७ १४५६ १५२१ १०४५
देवजीपाडा ९३४ ४४७ ४८७ १०८९ Pimpalgaon Kh. १८५७ ९६२ ८९५ ९३०
देवली पाडा १८३८ ९२९ ९०९ ९७८ Pimpalner २३३६२ ११९५८ ११४०४ ९५४
Dhadane ३९०२ २०१८ १८८४ ९३४ Pinjar Zadi २१५९ ११३१ १०२८ ९०९
Dhamandhar ५२७ २७६ २५१ ९०९ Pokare १६८० ८५५ ८२५ ९६५
Dhamnar ४८६१ २५३५ २३२६ ९१८ Pratappur २४४१ १२५३ ११८८ ९४८
Dhaner १६६७ ८२१ ८४६ १०३० Punajinagar ७१२ ३४९ ३६३ १०४०
Dhangai ६६१ ३१९ ३४२ १०७२ Raikot ४०७ २०१ २०६ १०२५
Dhavali Vihir १५२४ ७५१ ७७३ १०२६ Raipur (N.V.) ७४२ ३८३ ३५९ ९३७
Dholipada १५३४ ७८९ ७४५ ९४४ Raitel १००८ ५२६ ४८२ ९१६
Dhongade Digar २२९४ १२०३ १०९१ ९०७ Ranjangaon ७१७ ३५५ ३६२ १०२०
Dighawe ५२९४ २७१९ २५७५ ९४७ Rohan ६३६ ३२५ ३११ ९५७
Domkani २२१८ ११२७ १०९१ ९६८ Rohod २२३८ १११४ ११२४ १००९
Dongarpada ५८१ २९७ २८४ ९५६ Rojgaon ८७२ ४५६ ४१६ ९१२
Dusane ८२७५ ४२४४ ४०३१ ९५० Runmali २००६ १००८ ९९८ ९९०
Ganeshpur १५३७ ७७१ ७६६ ९९४ Saltek ६५८ ३४३ ३१५ ९१८
Gangapur ११४६ ६१६ ५३० ८६० Samode १२३४७ ६३८६ ५९६१ ९३३
Gartad १५६० ७६५ ७९५ १०३९ Satarpada १०३१ ५१५ ५१६ १००२
Gavhanipada १०६१ ५३२ ५२९ ९९४ Satmane ९०१ ४४४ ४५७ १०२९
Ghanegaon २३०२ ११६४ ११३८ ९७८ Savarimal ५९८ २९२ ३०६ १०४८
Ghodade २६०७ १२८९ १३१८ १०२२ सयाने ६७८ ३३० ३४८ १०५५
Gondas ८९७ ४४१ ४५६ १०३४ Sayyadnagar १०५० ५३३ ५१७ ९७०
Gulnare ५७७ २९२ २८५ ९७६ Shelbari १४०९ ७१० ६९९ ९८५
Hanumantpada ११९० ५९५ ५९५ १००० Shenpur १७७१ ८९९ ८७२ ९७०
Hatti Bk. ६३६ ३३६ ३०० ८९३ Shenwad १७५० ८७५ ८७५ १०००
Hatti Kh. ५७९६ २९७१ २८२५ ९५१ Shewadi १२०२ ५७५ ६२७ १०९०
Hodadane ५०३ २५९ २४४ ९४२ Shewage १८९२ ९७७ ९१५ ९३७
Ichchapur १३७४ ७०८ ६६६ ९४१ Shewali (D ) ३३७८ १७३७ १६४१ ९४५
Indawe ३३९२ १७७१ १६२१ ९१५ Shewali (M ) ११३१ ५८५ ५४६ ९३३
Isarde ४९६ २२१ २७५ १२४४ Shirsole २०५७ ७७० १२८७ १६७१
Jaitane १२५१५ ६४२७ ६०८८ ९४७ Shiv १२२३ ६०५ ६१८ १०२१
Jamade १६४२ ७९४ ८४८ १०६८ Shivajinagar ६४९ ३३० ३१९ ९६७
Jambhore १११६ ५६२ ५५४ ९८६ Shivajinagar (N.V.) ८४६ ४२८ ४१८ ९७७
Jamkhel ११२३ ५७५ ५४८ ९५३ Shivarimal २३४२ ११६२ ११८० १०१५
Jamki ५७३ २८५ २८८ १०११ Sinbun १०३९ ५२७ ५१२ ९७२
Jayramnagar ६११ ३०९ ३०२ ९७७ Sitarampur ६२२ २९८ ३२४ १०८७
Jebapur १९५१ १०१७ ९३४ ९१८ Sukapur ५०८६ २५९८ २४८८ ९५८
Jirapur ४५६ २२९ २२७ ९९१ Surpan १२३१ ६४१ ५९० ९२०
Kadre ३५६८ १८३३ १७३५ ९४७ Sutare १४४३ ७१९ ७२४ १००७
Kadupada १६९० ८०८ ८८२ १०९२ तामसवाडी १२३८ ६२६ ६१२ ९७८
Kadyale ३९१ १९० २०१ १०५८ Tembhe Pr. वारse १३८६ ६७३ ७१३ १०५९
Kailasnagar ५३० २३४ २९६ १२६५ Tembhe Pr.bhamer ५४३ २६८ २७५ १०२६
Kakani २२०१ ११६५ १०३६ ८८९ Titane २२८९ ११३२ ११५७ १०२२
Kakarde २१०७ १०७१ १०३६ ९६७ Torankudi १७४२ ८७३ ८६९ ९९५
Kaksewad १७५९ ८४६ ९१३ १०७९ उभांड १४१९ ७१५ ७०४ ९८५
Kalamba ९८८ ५१४ ४७४ ९२२ Ubharandi १०८९ ५३० ५५९ १०५५
Kalambhir १३५६ ६८९ ६६७ ९६८ Umarpata १४१० ६८९ ७२१ १०४६
Kalgaon १०९३ ५७६ ५१७ ८९८ Umbhare १५६६ ८१६ ७५० ९१९
Kaltek ५०९ २५४ २५५ १००४ Umbharti १२११ ६३५ ५७६ ९०७
Karanjati ११९२ ५९४ ५९८ १००७ Vajadare १०३८ ५४२ ४९६ ९१५
Kasare ८४१७ ४३२८ ४०८९ ९४५ Valwhe २७७४ १४२४ १३५० ९४८
Kawathe २८३६ १४५८ १३७८ ९४५ Vardadi ६८३ ३३८ ३४५ १०२१
Khairkhunda १८३३ ९०२ ९३१ १०३२ Vardharne १४६७ ७३० ७३७ १०१०
Khandbare १८०४ ९४० ८६४ ९१९ Varsus १०५४ ५६५ ४८९ ८६५
Kharadbari १७११ ८५६ ८५५ ९९९ Vaskhedi १९११ ९७३ ९३८ ९६४
Khargaon १३१० ६२८ ६८२ १०८६ Vasmar १७०९ ९०२ ८०७ ८९५
Khatyal १३१६ ६६१ ६५५ ९९१ Vehergaon ३७५० १९४९ १८०१ ९२४
Khori २८३१ १४४८ १३८३ ९५५ Vihirgaon ७५९ ३७९ ३८० १००३
Khudane ३४९२ १८०७ १६८५ ९३२ Virkhel ९८५ ४९१ ४९४ १००६
Kirwade १८२९ ९२० ९०९ ९८८ Vitai २११२ १०४० १०७२ १०३१
Kokale १३७४ ७०९ ६६५ ९३८ Vitawe १२१७ ६०८ ६०९ १००२
Kokangaon ६८३ ३५१ ३३२ ९४६ Waki ३४६८ १७७६ १६९२ ९५३
Korde ११८४ ६०६ ५७८ ९५४ वारse २३१७ ११४० ११७७ १०३२
Kudashi १२६८ ६३६ ६३२ ९९४ Zanzale ७९३ ३९६ ३९७ १००३
Kuher १२८८ ६४० ६४८ १०१३ Zirani १२५६ ६४६ ६१० ९४४
Kuruswade ९२१ ४५० ४७१ १०४७

शिंदखेडा तालुकासंपादन करा

गावाचे / शहराचे नाव लोक संख्या एकूण पुरूष एकूण स्त्री लिंग गुणोत्तर गावाचे / शहराचे नाव लोक संख्या एकूण पुरूष एकूण स्त्री लिंग गुणोत्तर
Achhi १०५६ ५३१ ५२५ ९८९ Malpur ९८१७ ५०६७ ४७५० ९३७
Ajande Bk १३९२ ७१३ ६७९ ९५२ मंडल २२५८ ११९७ १०६१ ८८६
Ajande Kh ११५९ ५७१ ५८८ १०३० Mandane १३०५ ६७२ ६३३ ९४२
Akadse ७४० ३७६ ३६४ ९६८ Melane ८२६ ४२८ ३९८ ९३०
Akkadse ९१३ ४९६ ४१७ ८४१ Methi ३६४६ १८९४ १७५२ ९२५
Alane ५३८ २७८ २६० ९३५ Mhalsar १९४१ १०३४ ९०७ ८७७
Amalathe १९७८ १०३७ ९४१ ९०७ Mudawad २४४१ १२४३ ११९८ ९६४
Amarale २०९४ १०८० १०१४ ९३९ मुकटी २४२९ १२२७ १२०२ ९८०
Anjanvihire २०९० १०८७ १००३ ९२३ Nardane ६६०९ ३३४० ३२६९ ९७९
Arave २२८८ ११५४ ११३४ ९८३ Newade ११९४ ६४० ५५४ ८६६
Babhalde १०७८ ५७५ ५०३ ८७५ निमगुळ ५०४५ २५९७ २४४८ ९४३
Babhulde ४८९ २५६ २३३ ९१० Nirgudi ११६५ ५९२ ५७३ ९६८
Bamhane २८२१ १४५५ १३६६ ९३९ Nishane ८४६ ४३५ ४११ ९४५
Betawad ७६९२ ३९१८ ३७७४ ९६३ Padhawad २२०० ११३१ १०६९ ९४५
Bhadne २६०० १३२९ १२७१ ९५६ Parsamal १५२१ ७५५ ७६६ १०१५
Bhilane D. २३५ १२५ ११० ८८० Parsole १०६९ ५४७ ५२२ ९५४
Chandgad १०२७ ५५० ४७७ ८६७ Pashte ३१९६ १६२२ १५७४ ९७०
चौगाव Bk १७६७ ९३३ ८३४ ८९४ Patan ३८८२ १९६८ १९१४ ९७३
चौगाव Kh. ५१० २६६ २४४ ९१७ Pathare १४२७ ७४४ ६८३ ९१८
Chawalde २२६ १२० १०६ ८८३ Pimparkheda ८४८ ४३५ ४१३ ९४९
Chilane ३२०३ १६८३ १५२० ९०३ Pimprad १८९२ ९५८ ९३४ ९७५
Chimठाणे ४१९७ २१५१ २०४६ ९५१ पिंपरी ४७३ २३५ २३८ १०१३
Chimthawal ७४० ३७३ ३६७ ९८४ Rahimpur ११४१ ६०९ ५३२ ८७४
Chirne १०४६ ५३६ ५१० ९५१ रामी ३९६४ २०५९ १९०५ ९२५
Chudane ६८४ ३५२ ३३२ ९४३ Ranjane १९१८ ९६० ९५८ ९९८
Dabhashi २००९ ९९८ १०११ १०१३ Rewadi १८१६ १०३९ ७७७ ७४८
Dabli १४१२ ७४५ ६६७ ८९५ Rohane २१०० १०६७ १०३३ ९६८
Dalwade P. नंदुरबार १५१९ ७६८ ७५१ ९७८ Rudane २७८ १३३ १४५ १०९०
Dalwade P.s. ७९२ ४०८ ३८४ ९४१ Sahur ७८५ ३९६ ३८९ ९८२
Dangurne १६२४ ८१९ ८०५ ९८३ Salwe २७२४ १४०५ १३१९ ९३९
Darana १५६८ ८१४ ७५४ ९२६ Sarwe ९९७ ५०० ४९७ ९९४
Darkheda ८५९ ४३७ ४२२ ९६६ Satare १०२१ ५२४ ४९७ ९४८
Daswel १३४२ ७२६ ६१६ ८४८ Shewade ४६४१ २३५७ २२८४ ९५२.५
Dattane १२३० ६४७ ५८३ ९०१ Shindkhede २४५६६ १२७०९ ११८५७ ९३३
Daul २२८९ ११६७ ११२२ ९६१ Shirale १८२ १०२ ८० ७८४
Degaon २५२५ १२५३ १२७२ १०१५ Sondale ९८१ ६५५ ३२६ ४९८
Devi १७३० ८६३ ८६७ १००५ सोनेवाडी १३९२ ७११ ६८१ ९५८
धमाणे ३१२९ १६१९ १५१० ९३३ Sonshelu १०९४ ५६३ ५३१ ९४३
Dhandarne ११५१ ५९३ ५५८ ९४१ Sukwad ११२० ५६१ ५५९ ९९६
Dhawde २१५० १०८६ १०६४ ९८० Sulwade १२०२ ६४५ ५५७ ८६४
Dongargaon १२७० ६४९ ६२१ ९५७ Suray २४८६ १२८४ १२०२ ९३६
Gavhane ११८५ ५९६ ५८९ ९८८ Takarkhede २३८३ १२४१ ११४२ ९२०
Ghusre १७१ ८५ ८६ १०१२ Tamthre २३६४ १२१९ ११४५ ९३९
Gorane १३६३ ७०१ ६६२ ९४४ Tavkhede P.b. १९०० १०५५ ८४५ ८०१
Hatnur ३०४३ १५६३ १४८० ९४७ Tavkhede P.n. १९७७ १०२२ ९५५ ९३४
Hispur ५५४ २७५ २७९ १०१५ Temlay ७१२ ३६३ ३४९ ९६१
Hol P.b. ३०२० १५३१ १४८९ ९७३ Vadade ५१५ २६६ २४९ ९३६
Humbarde ९५४ ४७९ ४७५ ९९२ Vadli ६२९ ३१४ ३१५ १००३
Jakhane १२१८ ६२३ ५९५ ९५५ Vadode ३२९ १५९ १७० १०६९
Jasane ६२८ ३२४ ३०४ ९३८ Vaghode १०७८ ५२४ ५५४ १०५७
Jatode १४९९ ७२९ ७७० १०५६ Vaipur १८०२ ९२१ ८८१ ९५७
Jogshelu ९९४ ५३३ ४६१ ८६५ Valkhede ३२३७ १६५६ १५८१ ९५५
Kadane १५१० ७६८ ७४२ ९६६ Vani ९१५ ४९५ ४२० ८४८
Kalgaon ५८१ २७९ ३०२ १०८२ Varshi ५१५२ २७८४ २३६८ ८५१
Kalmadi २१२८ ११०४ १०२४ ९२८ Varsus १३१२ ६६२ ६५० ९८२
Kalwade ४१२ २१५ १९७ ९१६ Varul १७६३ ८८८ ८७५ ९८५
Kamkhede २२३९ ११५७ १०८२ ९३५ Varzadi २५९३ १३१५ १२७८ ९७२
Kampur १०५३ ५४५ ५०८ ९३२ Vasamane ४४९ २३२ २१७ ९३५
Kanchanpur १५५८ ७६५ ७९३ १०३७ Vikhram ३९०३ २०२६ १८७७ ९२६
Karle ३१८५ १६६२ १५२३ ९१६ Vikhurle ८३९ ४१७ ४२२ १०१२
Khalane ४८९३ २५३५ २३५८ ९३० Vikwel ४७१ २४० २३१ ९६३
Kharde Bk. २८१७ १४५६ १३६१ ९३५ Virdel ३५७३ १८४६ १७२७ ९३६
Kodade १९३३ १००९ ९२४ ९१६ Vitai ९९३ ५०९ ४८४ ९५१
Kumbhare ५४९ २८४ २६५ ९३३ Wadi १३२८ ६९६ ६३२ ९०८
Kumrej ५०५ २५७ २४८ ९६५ Waghadi Bk २२३६ ११४९ १०८७ ९४६
Kurukwade २२२३ ११२३ ११०० ९८० Waghadi Kh १०३३ ५३१ ५०२ ९४५
Langhane १२२१ ६०५ ६१६ १०१८ वारpade १२७६ ६५२ ६२४ ९५७
Lohgaon ७६२ ३८९ ३७३ ९५९ वारud ४५०३ २३३७ २१६६ ९२७
Mahalpur ७९८ ४०५ ३९३ ९७० Zirwe ८४२ ४३२ ४१० ९४९
Malich २१६० ११८७ ९७३ ८२० Zotwade १५२७ ७८७ ७४० ९४०

शिरपूर तालुकासंपादन करा

गावाचे / शहराचे नाव लोक संख्या एकूण पुरूष एकूण स्त्री लिंग गुणोत्तर गावाचे / शहराचे नाव लोक संख्या एकूण पुरूष एकूण स्त्री लिंग गुणोत्तर
Abhanpur Kh. ९२४ ४६५ ४५९ ९८७ Khankheda Pr. Thalner १५३८ ८०१ ७३७ ९२०
Adhe १३१९ ६७० ६४९ ९६९ Kharde Bk ३२६१ १६८४ १५७७ ९३६
Ahilyapur २२१२ ११७० १०४२ ८९१ Kharde Kh. ९५७ ४७५ ४८२ १०१५
Ajanad ३५९८ १८८१ १७१७ ९१३ Kharikhan ७५९ ३६६ ३९३ १०७४
Ajande Bk ३३७८ १७२३ १६५५ ९६१ Kodid ६१०१ ३०७२ ३०२९ ९८६
Ajande Kh. १२२४ ६५० ५७४ ८८३ Kurkhali १६३६ ८१८ ८१८ १०००
Ambe २६६५ १३६६ १२९९ ९५१ Kuwe २४३७ १२३२ १२०५ ९७८
अमोडे २९९९ १५५७ १४४२ ९२६ Lakadya Hanuman २८८१ १४४६ १४३५ ९९२
Anjangaon ५०० २४५ २५५ १०४१ Lauki १९८६ १००६ ९८० ९७४
Anturli १९७७ १०८३ ८९४ ८२५ Londnare १९४८ ९८१ ९६७ ९८६
Arthe Bk. ३३३६ १६९८ १६३८ ९६५ Mahadeo दोंडवाडe २४८१ १२५७ १२२४ ९७४
Arthe Kh. ३९२९ २०१७ १९१२ ९४८ Malapur (Anerdam)
Arunapuri Dam Malkatar २५४५ १२१२ १३३३ ११००
Asali १४९० ८०९ ६८१ ८४२ Mamane १५७१ ७७२ ७९९ १०३५
Babhalaj ३४४२ १७६२ १६८० ९५३ मंडल १४४७ ७६७ ६८० ८८७
Babhulde ११५६ ६४८ ५०८ ७८४ Manjar Bardi २८२ १२० १६२ १३५०
Balade १८२१ ९८२ ८३९ ८५४ Manjrod ४१६० २१३३ २०२७ ९५०
Balkuwe २३४५ १२२८ १११७ ९१० Mohida १७०४ ७९१ ९१३ ११५४
Bharvade २४९० १२३८ १२५२ १०११ Mukhed १८२२ ९२२ ९०० ९७६
Bhatane ३२०३ १६३८ १५६५ ९५५ Nandarde १११६ ५४३ ५७३ १०५५
Bhatpure ४३१७ २२२४ २०९३ ९४१ Nanthe ६४३ ३३५ ३०८ ९१९
Bhavere २०६० १०४८ १०१२ ९६६ Natwade १५१२ ७६७ ७४५ ९७१
Bhilardevpada ५१९ २५३ २६६ १०५१ Nave Bhamate १३६३ ७१३ ६५० ९१२
Bhoiti ३८८० १९६६ १९१४ ९७४ New Boradi ५५५८ २७७१ २७८७ १००६
Bhorkheda २४५६ १२६४ ११९२ ९४३ Nimzari १५२० ७९९ ७२१ ९०२
Bhortek १४०० ७३४ ६६६ ९०७ Old Bhampur (old Bhamte) ३४५० १७६६ १६८४ ९५४
Boradi ८३६९ ४३०६ ४०६३ ९४४ Palasner ४६३४ २३८३ २२५१ ९४५
Borgaon ७६१ ३९० ३७१ ९५१ Panakhed २५२८ १२९३ १२३५ ९५५
Bormalipada ३६५ १७२ १९३ ११२२ Patharde ४०१ २०९ १९२ ९१९
Borpani १८८५ ९५३ ९३२ ९७८ Pilode २०३८ १०२२ १०१६ ९९४
Budki ४९०४ २४०६ २४९८ १०३८ Pimpale ८४४ ४३२ ४१२ ९५४
Budkivihir १०८३ ५६२ ५२१ ९२७ पिंपरी ९७८ ५०७ ४७१ ९२९
Chakadu ३२६१ १६२० १६४१ १०१३ Rohini ५४१० २७७१ २६३९ ९५२
Chandase ३४५ १६४ १८१ ११०४ Rudawali १३८२ ७१५ ६६७ ९३३
Chandipada ८८४ ४३४ ४५० १०३७ Sajgarpada ९४३ ४८१ ४६२ ९६०
Chandpuri १३५१ ७२० ६३१ ८७६ Sakvad १०८२ ५४३ ५३९ ९९३
Chandsurya २०९८ १०५२ १०४६ ९९४ Samaryapada १३६८ ६९५ ६७३ ९६८
Chilare २३३६ १०९३ १२४३ ११३७ Sangavi ९७६२ ५००० ४७६२ ९५२
Dahivad ७७८३ ४२७३ ३५१० ८२१ Savalade १८४२ ९२६ ९१६ ९८९
Devsingpada २३० ११७ ११३ ९६६ Saver १४७९ ७८२ ६९७ ८९१
Dhavalivihir १११६ ५४७ ५६९ १०४० Semalya ३००३ १५१२ १४९१ ९८६
दोंडवाडe १३२५ ६५६ ६६९ १०२० Shingave ५२८३ २६९६ २५८७ ९६०
Durbadya २३४९ ११७७ ११७२ ९९६ Subhash Nagar २११५ १०५६ १०५९ १००३
Fattepur ६२१४ ३०६४ ३१५० ९९६ Sule १९३६ ९५८ ९७८ १०२१
Gadhaddeo ३५५७ १७९९ १७५८ ९७७ Tajpuri १५६४ ८१६ ७४८ ९१७
Gartad १४२९ ७३६ ६९३ ९४२ Tande १५७४ ८४० ७३४ ८७४
Ghodasgaon १०५५ ५२६ ५२९ १००६ Tardi २४५५ ११९६ १२५९ १०५३
Gidhade १५७५ ७९८ ७७७ ९७४ Tarhad (Kasbe) २६८७ १३५७ १३३० ९८०
Godi २७७ १४१ १३६ ९६५ Tarhadi Tarf Tarhad ३५०५ १८२१ १६८४ ९२५
Gurhadpani २२९८ ११७० ११२८ ९६४ Tekwade १९८४ १०४७ ९३७ ८९५
Hadakhed ४८१२ २४४५ २३६७ ९६८ Tembhe Bk. १२१९ ६२१ ५९८ ९६३
Hated १०६२ ५२९ ५३३ १००८ Tembhepada २३५२ ११७३ ११७९ १००५
Hedrya १३०६ ६७७ ६२९ ९२९ Thalner ११४४२ ५८३५ ५६०७ ९६१
Higaon १३७१ ६९६ ६७५ ९७० Tonde ३२३१ १६५२ १५७९ ९५६
Hingoni १०१५ ५१८ ४९७ ९५९ Ukhalwadi ४५२ २२८ २२४ ९८२
Hingoni Bk १३२९ ६८२ ६४७ ९४९ Umarda ३२६१ १६१५ १६४६ १०१९
Hisale ४३६५ २३२६ २०३९ ८७७ Untawad २६५९ १३८४ १२७५ ९२१
Hivarkheda १३७० ७०० ६७० ९५७ Uparpind ८७९ ४४९ ४३० ९५८
Hol ३८५९ १९६९ १८९० ९६० Vadle Kh ९४३ ४९४ ४४९ ९०९
Jaitpur ६९७ ३५६ ३४१ ९५८ Vakwad ३६९७ १८३६ १८६१ १०१४
Jalod ३५१९ १७९८ १७२१ ९५७ Vanaval २५६३ १३२९ १२३४ ९२९
Jamnyapada १२९६ ६२९ ६६७ १०६० Varul २३६९ ११८२ ११८७ १००४
Japore १३१६ ६७६ ६४० ९४७ Varzadi ३५४७ १८२० १७२७ ९४९
Jatode २४४७ १२६४ ११८३ ९३६ Vikharan Bk. ४३१० २२०२ २१०८ ९५७
Javkhede १४५३ ७३६ ७१७ ९७४ Vikharan Kh. ११३७ ५८३ ५५४ ९५०
Joyada ३३९० १७१२ १६७८ ९८० Wadi Bk ३७०० १८७६ १८२४ ९७२
Kakadmal ४३६ २१२ २२४ १०५७ Wadi Kh. १२९२ ६४२ ६५० १०१२
Kalapani ७६२ ३६७ ३९५ १०७६ Waghadi ६००२ ३१०६ २८९६ ९३२
Kalmasare २१६० ११०० १०६० ९६४ Waghbarda २७१ १२८ १४३ १११७
Karvand ४७५६ २४४७ २३०९ ९४४ Wakapada १८४२ ९३६ ९०६ ९६८
Khairkhuti २८२३ १३९६ १४२७ १०२२ Wasardi ९१५ ५०२ ४१३ ८२३
Khambale ३९५६ २००८ १९४८ ९७० Wathode २०७२ १०५३ १०१९ ९६८
Khamkhede Pr. Ambe २२५५ ११६१ १०९४ ९४२ Zende-anjan २३५७ ११६० ११९७ १०३२

हे सुद्धा पहासंपादन करा