एकाच शरीरात दोन्ही, नरमादी जननेंद्रिये असणारा प्राणी.

उदा. गांडूळ