द्विलिंगी प्राण्यांमधील स्त्रीबीजे तयार करणाऱ्या प्राण्याला मादी असे म्हणतात.

मादीसाठी वापरले जाणारे चिन्ह