तेलबिया वाफवून व मग त्या चरकात पिळून त्यातून निघणाऱ्या द्रव पदार्थास तेल अथवा खाद्यतेल असे म्हणतात. पृथ्वीच्या पोटातून निघणाऱ्या तेलास खनिज तेल असे म्हणतात.

हे सुद्धा बघासंपादन करा