ज्या तेलाचा वापर स्वयंपाकात होतो ते खाद्यतेल होय.

शेंगादाण्याचे तेल