तेरणा नदी

मराठवाड्यातील नदी

तेरणा नदी ही महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यातील एक नदी आहे.

तेरणा नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश महाराष्ट्र
ह्या नदीस मिळते मांजरा नदी
धरणे तेरणा धरण