ठाकरे हे मराठी आडनाव आहे.

व्यक्तीसंपादन करा

अन्यसंपादन करा