गायक किंवा गवई ( इंग्लिश:singer(Male);) म्हणजे गाणारा.

गवयाला गायक अशी संज्ञा आहे. शास्त्रीय संगीत गाणाऱ्या गायकाचे उत्तम, मध्यम आणि अधम असे तीन भेद आहेत. रागाचा आरंभ, विस्तार व शेवट करण्याचे ज्ञान, विविध राग व त्यांची अंगे यांचे ज्ञान, देशी रागांचे रूपभेदज्ञान, तालबद्ध रूपके गाण्याची निपुणता, तीनही स्थानात गमक प्रयोग करण्यची अनायास शक्ती, कंठाची वशता, तालाचे ज्ञान, गाण्यासाठी श्रम करण्यची तयारी, संप्रदायशुद्ध गाण्याची पद्धती , धारणा शक्ती, दोषरहित गाणे हे सर्व उत्तम गायकाचे गुण मानलेले आहेत गाणारा पुरुष.जो गायक गायनातले दोष वगळतो, जो सदोष गातो. तो अधम समजावा.[१]

प्रकारसंपादन करा

याशिवाय गायकांचे आणखी पाच प्रकार कल्पिले आहेत, ते असे

  1. शिक्षाकार – गाण्याचे यथायोग शिक्षण देऊ शकणारा गायक
  2. अनुकांर – दुसऱ्या गायकाचे सहीसही अनुकरण करणारा
  3. रसिक-गाताना जो स्वतःच गाण्याचा रसास्वाद घेतो, तो
  4. रंजक- जो आपल्या सुश्राव्य गायनाने लोकांना रंजवितो . तो.
  5. भावुक – आपल्या भावना गाण्यात ओतून जो गातो, तो [२]

काही प्रसिद्ध मराठी शास्त्रीय संगीत गायकसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ भारतीय संस्कृती कोश खंड पहिला
  2. ^ भारतीय संस्कृती कोश खंड पहिला