वेगवेगळ्या कथांचा एकत्रित संग्रह असणाऱ्या पुस्तकास कथासंग्रह म्हणतात.