आष्टा(जहागीर) हे गाव १८८९ साली पूर्ण गाव पाण्याख्ली बुडून गावचे पुनर्वसन जाले आहे .