स्पेनचा तेरावा आल्फोन्सो

(आल्फोन्सो तेरावा, स्पेन या पानावरून पुनर्निर्देशित)

अल्फोन्सो तेरावा (२८ नोव्हेंबर, १८५७ - २५ नोव्हेंबर, १८८५) हा स्पेनचा राजा होता.