आलियांत्स ही एक जर्मन बहुराष्ट्रीय वित्तकंपनी आहे.