सोसायटी (दृश्य खेळ) हा स्टारडॉक या कंपनीचा एक दृश्य खेळ आहे.