सेंटीमीटर हे मोजमाप करण्याचे एकक आहे. १० मिलीमीटर म्हणजे एक सेंटीमीटर