मिलीमीटर हे अंतरमापनाचे एकक आहे.

१ मिलीमीटर = १/१,००० मीटर.