मिलिमीटर हे अंतरमापनाचे एकक आहे.

१ मिलिमीटर = १/१,००० मीटर.