स्वदेशी चळवळ ही भारतातील काही चळवळीपासून एक महत्वाची चळवळ मानली जाते. स्वदिशी याचा अर्थ आपल्या देशात तयार होणाऱ्या वस्तू होय. या चळवळीचा मुख्य उद्देश हा देशाला आवश्यक असणाऱ्या वस्तूचे उत्पादन देशातच करणे आणि देशात असणाऱ्या लोकांना त्या वस्तू उपभोगासाठी कमी किमतीत उपलब्ध करून देणे. याद्वारे परदेशी वस्तूचा खप कमी करणे व त्या वस्तूना मिळणारा फायदा स्वदेशी वस्तूना देऊन बाहेर जाणाऱ्या पैशावर निर्बंध घालणे. आणि आपल्या जवळ उपलब्ध असणारा परदेशी चलनाचा साठा