येथे नमुद मराठी विकिपीडिया नितीस अनुसरून प्रशासक सदस्य:Mahitgar यांचे खाते.नमुद केलेल्या नितीस अनुसरून या खात्यास वर्षातून पाच वेळा बॉट चालवून चारीत्र्यहनन व्यक्तिगत आरोप असभ्याता इत्यादी वगळण्याचे अधिकार आहेत.