हा सदस्य महाराष्ट्रातील आहे.
mr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.
ही व्यक्ती मुंबई येथे राहते


कोणी काही म्हणा मज तरी ,
अजब प्रवास माझा ..
अकल्पनीय अन अनोळखी मी ,
शुद्ध रक्त राजा.

विकि महाराष्ट्र अभिमान गौरव निशाण"