माझे नाव पोखरकर अनुजा आहे.मी पाबळ मधील राहणारी असून येथेच BCom करत आहे .