चित्रांशी संबंधित काम काजासाठी सांगकाम्या खातेसंपादन करा

हा सांगकाम्या चित्र संबधित कामकाजासाठी काम करतो.

प्रमुख कार्यसंपादन करा

  1. फोटोथोन साठी चित्र लावा‎ साचा लावणे
  2. चित्र सुसूत्रीकरण कामात मदत
  3. चित्रांच्या वर्गवारी साठी मदत
  4. चित्रावर प्रमाण पत्रे लावण्यात मदत