शीत कटिबंध हा पृथ्वीवरील ६६ ते ९०अंश अक्षांशादरम्यानचा प्रदेश आहे.