विकिपीडिया:साचे सुसूत्रीकरण प्रकल्प/भाषांतर आणि इंग्रजी विकिपीडियातून आयात सुसूत्रीकरण


इंग्रजी विकिपीडियातून भाषांतर करून घ्यावयाचे साचे

संपादन

मूलभूत

संपादन
English Wikipedia Template Link Template in English मराठी विकिपीडियावर English Template/doc मराठी विकिपीडियावर आंतरविकिदुवे पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही मराठीकरण साचा मराठीकरण साचा/कागदपत्र भाषांतर पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही आंतरविकिदुवे पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही मराठी विकिपीडियावर साच्यांचे वर्गीकरण
Template:class Template:class/doc Template:class/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही साचा:श्रेणी /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहितनाही पूर्ण/अपूर्ण/माहितनाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही

भाषांतर आणि सुसूत्रीकरण करण्यासाठी साचा

संपादन
English Wikipedia Template Link Template in English मराठी विकिपीडियावर English Template/doc मराठी विकिपीडियार आंतरविकिदुवे पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही मराठीकरण साचा मराठीकरण साचा/कागदपत्र भाषांतर पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही आंतरविकिदुवे पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
WPBannerMeta/class WPBannerMeta/श्रेणी row 1, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/collapsed WPBannerMeta/कोलॅप्स row 2, cell 3
en:Template:Pagetype पानप्रकार row 2, cell 3
en:Template:Transclude आंतर्न्यास row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/importance महत्त्व row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/importancescale महत्त्वमापक row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/qualityscale दर्जामापक row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta विपीमेटा-मथळाफलक row 2, cell 3

साच्यांचे फिल्ड

संपादन

इंग्रजी किंवा इतर भाषांच्या विकिपीडीयामधून साचे भाषांतरीत करताना त्यांच्या फिल्डच्या नावांचे मराठी भाषांतर करावे. तसे करत असताना खालील तक्ता वापरल्यास साच्यांचे फिल्ड सारखे राहतील. ही यादी अपुर्ण आहे आणि त्यात सतत भार टाकावी लागेल.

English फिल्डचे नाव मराठी फिल्डचे नाव अधिक माहिती
alt पर्यायी येथे (सहसा चित्रासाठी) पर्यायी मजकूर दिला जातो
alternate_name पर्यायी_नाव हे पर्यायी नाव आहे
ambassador ॲम्बेसेडर यात राजदूत किंवा ब्रँड ॲम्बेसेडरचे नाव दिले जाते
ambassador1 ॲम्बेसेडर१ यात राजदूत किंवा ब्रँड ॲम्बेसेडरचे नाव दिले जाते
caption शीर्षक येथे शीर्षक दिला जातो
coordinates भौगोलिक_गुणक येथे त्या जागेचा भौगोलिक गुणक दिला जातो
country देश यात देशाचे नाव देतात
currentowner सध्याचा‌_मालक यात सध्याच्या मालकाचे नाव देतात
dedicated_to कडे‌_समर्पित यात समर्पित कडे झाल्याचे माहिती दिलेली असते
discontinued बंद_केले यात बंद झाल्याची तारिख दिली जाते
elevation_footnotes उन्नत_तळटीपा तळटीपा
elevation_m उंची‌_मीटर उंची मीटर मध्ये
established स्थापित स्थापित झाल्याची तारिख
festivals उत्सव साजरे केले जाणारे उत्सवे किंवा सण
footnotes तळटीपा तळटीपा
founded स्थापना_केली स्थापना केल्याची तारिख
founded_by द्वारे_स्थापना_केली ज्याने स्थापना केली त्याचे नाव
head_lama मुख्य_लामा मुख्य लामाचे नाव
image चित्र यात चित्राच्या फाईलचे नाव देतात
image_size चित्र‌_आकार यात चित्राचा आकार देतात
image_upright चित्र_उभी यात चित्राची उभी स्थिती देतात
imagealttext चित्रपर्यायीमजकूर यात चित्रासाठीचा पर्यायी मजकूर देतात
imagewidth चित्ररुंदी यात चित्राची रुंदी देतात
introduced सादर_केले येथे सादर केल्याची तारिख दिली जाते
location स्थान स्थानाचे नाव
location_country स्थान_देश स्थान असलेल्या देशाचे नाव
logo लोगो येथे लोगोच्या (चित्र) फाईलचे नाव दिले जाते
logo_alt लोगो_पर्यायी येथे लोगो (चित्र) नसेल तर दाखावायचा मजकूर दिला जातो
logo_caption लोगो_शीर्षक येथे लोगोचे शीर्षक दिले जाते
logo_size लोगो_आकार येथे लोगोचा आकार दिला जातो
logo_upright लोगो_उभी येथे लोगोची उभी-आडवी स्थिती दिली जाते
map नकाशा येथे नकाशा दिला जातो
map_alt नकाशा_पर्यायी येथे नकाशासाठीचा पर्यायी मजकुर दिला जातो
map_caption नकाशा_शीर्षक येथे नकाशाचे शीर्षक दिले जाते
map_size नकाशा_आकार येथे नकाशाचा आकार दिला जातो
map_type नकाशा_प्रकार येथे नकाशाचा प्रकार दिला जातो
mapwidth नकाशारुंदी येथे नकाशाची रुंदी दिली जाते
markets बाजारपेठा यात बाजारपेठचे नाव दिले जाते
module विभाग यात विभागाचे (मॉड्यूल) नाव दिले जाते
module1 विभाग१ यात विभागाचे (मॉड्यूल) नाव दिले जाते
native_name स्थानिक_नाव यात स्थानिक नाव दिले जाते
native_name_lang स्थानिक_नाव_भाषा यात स्थानिक भाषेचे नाव दिले जाते
origin उगम येथे उगम झाल्याच्या थानाचे नाव् दिले जाते.
other_name इतर_नाव इतर नाव दिले जाते
previousowners पूर्वीचा_मालक पूर्वीच्या मालकाचे नाव दिले जाते
producedby निर्मिती_द्वारे ज्याच्या द्वारे निर्मिती केली जाते, त्याची माहिती
producttype उत्पादन_प्रकार उत्पादनाचा प्रकार दिला जातो
related संबंधित संबंधित गोष्टी
tagline टॅगलाइन टॅगलाइन
trademarkregistrations ट्रेडमार्क_नोंदणी ट्रेडमार्क_नोंदणीचे स्थिती दिली जाते
type प्रकार प्रकार दिला जातो
website संकेतस्थळ इंटरनेटवरील संकेतस्थळाचे नाव (यु आर एल) दिले जाते

हे सुद्धा पहा

संपादन