विकिपीडिया:साचे सुसूत्रीकरण प्रकल्प/भाषांतर आणि इंग्रजी विकिपीडियातून आयात सुसूत्रीकरण


इंग्रजी विकिपीडियातून भाषांतर करून घ्यावयाचे साचेसंपादन करा

English Wikipedia Template Link Template in English मराठी विकिपीडियावर English Template/doc मराठी विकिपीडियावर आंतरविकिदुवे पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही मराठीकरण साचा मराठीकरण साचा/कागदपत्र भाषांतर पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही आंतरविकिदुवे पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही मराठी विकिपीडियावर साच्यांचे वर्गीकरण
Template:class Template:class/doc Template:class/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही साचा:श्रेणी /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहितनाही पूर्ण/अपूर्ण/माहितनाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही

भाषांतर आणि सुसूत्रीकरण करण्यासाठी साचासंपादन करा

English Wikipedia Template Link Template in English मराठी विकिपीडियावर English Template/doc मराठी विकिपीडियार आंतरविकिदुवे पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही मराठीकरण साचा मराठीकरण साचा/कागदपत्र भाषांतर पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही आंतरविकिदुवे पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
Template: Template:/doc Template:/doc पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही [[साचा:|साचा:]] /कागदपत्र पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही पूर्ण/अपूर्ण/माहीत नाही
WPBannerMeta/class WPBannerMeta/श्रेणी row 1, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/collapsed WPBannerMeta/कोलॅप्स row 2, cell 3
en:Template:Pagetype पानप्रकार row 2, cell 3
en:Template:Transclude आंतर्न्यास row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/importance महत्त्व row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/importancescale महत्त्वमापक row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/qualityscale दर्जामापक row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta विपीमेटा-मथळाफलक row 2, cell 3