वाण नदी ही पूर्णा नदीची उपनदी आहे. वाण नदी अमरावती, अकोला, बुलढाणा या जिल्हामधून वाहते.

वाण नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश अमरावती, अकोला, बुलढाणा, महाराष्ट्र
ह्या नदीस मिळते पूर्णा नदी