भारतात अनेक प्रकारची पारंपारीक वस्त्र आहेत, किंवा वापरात होती. आजकाल ही पारंपारीक वस्त्र बरेचदा अलंकार म्हणून खास सजावटीसाठी वापरतात. ह्यात खालील काही समाविष्ट आहेत: