ज्या जमाती सतत स्थलान्तर करतात त्यांना भतक्या जमती म्हटले जाते.