वडा हा महाराष्ट्रातील खाद्यपदार्थ आहे. वडा हा पावा बरोबर पण आवडीने खातात.