ऱ्हाइनलँड हा युरोपामधील ऱ्हाईन नदीच्या भोवतालचा एक भौगोलिक प्रदेश आहे. सध्या हा जवळजवळ सर्व प्रदेश जर्मनी देशाच्या अधिपत्याखाली आहे. र्‍हाइनलांड-फाल्त्सनोर्डर्‍हाईन-वेस्टफालन ही जर्मनीची २ राज्ये र्‍हाइनलँड हा शब्द आपल्या नावात वापरतात.

ऱ्हाईन नदी भोवतालचा ऱ्हाइनलांड

आखन, बॉन, ड्युसेलडॉर्फ, लेफेरकुसन, क्योल्न इत्यादी मोठी जर्मन शहरे र्‍हाइनलँड परिसरात वसलेली आहेत.