र् हा मराठी भाषेतील एक वर्ण आहे. र् हा ३४ व्यंजनांपैकी एक 'अर्धस्वर' (अंतस्थ) आहे. या वर्णाचा उच्चार करताना कंपन होते म्हणून याला 'कंपितवर्ण'असेही म्हणतात.

हे सुद्धा पहा

संपादन

साचा:मराठी भाषेतील वर्णमाला