रेणा नदी

लातूर जिल्ह्यातील नदी

रेणा नदी ही महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील एक नदी आहे.

रेणा नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश नांदेड जिल्हा, महाराष्ट्र