युधिष्ठिर शक ही सहसा न वापरले जाणारी दिनदर्शिका आहे.