हा लेख अलाबामामधील मोबील शहर याबद्दल आहे. या शब्दाच्या इतर उपयोगांसाठी पहा मोबील (निःसंदिग्धीकरण).

Mobile Montage-2.jpg

मोबील हे अमेरिकेच्या अलाबामा राज्यातील प्रमुख शहर आहे.

मोबील काउंटीचे प्रशासकीय केन्द्र असलेल्या मोबीलची लोकसंंख्या इ.स. २०००च्या गणनेनुसार १,९८,९१५ होती.