मेगाबाईट

(मेगाबाइट या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मेगाबाइट हे संगणकाची स्मरण क्षमता तसेच माहिती मोजण्याचे एकक आहे.

1.44 एमबी फ्लॉपी डिस्क एस 1,474,560 बाइट डेटा संचयित करू शकते. या संदर्भातील एमबी म्हणजे 1,000 × 1,024 बाइट
बिटबाईटचे उपसर्ग
दशमान
मू्ल्य एस. आय.
(SI) पद्धत
१००० k किलो-
१००० M मेगा-
१००० G गिगा-
१००० T टेरा-
१००० P पेटा-
१००० E एक्सा-
१००० Z झेट्टा-
१००० Y योट्टा-
द्विमान
मूल्य आय. ई. सी
(IEC) पद्धत
जे. ई. डी. ई. सी.
(JEDEC)पद्धत
१०२४ Ki किबि- K किलो-
१०२४ Mi मेबि- M मेगा-
१०२४ Gi गिबि- G गिगा-
१०२४ Ti टेबि-
१०२४ Pi पेबि-
१०२४ Ei एक्सबि-
१०२४ Zi झेबि-
१०२४ Yi योबि-

१०२४ किलोबाईट्स म्हणजे एक मेगाबाइट होतो.

अर्थाबाबत संदिग्धता संपादन

बाह्य दुवे संपादन