मेगाबाइट हे संगणकाची स्मरण क्षमता तसेच माहिती मोजण्याचे एकक आहे.

1.44 एमबी फ्लॉपी डिस्क एस 1,474,560 बाइट डेटा संचयित करू शकते. या संदर्भातील एमबी म्हणजे 1,000 × 1,024 बाइट
बिटबाईटचे उपसर्ग
दशमान
मू्ल्य एस. आय.
(SI) पद्धत
१००० k किलो-
१००० M मेगा-
१००० G गिगा-
१००० T टेरा-
१००० P पेटा-
१००० E एक्सा-
१००० Z झेट्टा-
१००० Y योट्टा-
द्विमान
मूल्य आय. ई. सी
(IEC) पद्धत
जे. ई. डी. ई. सी.
(JEDEC)पद्धत
१०२४ Ki किबि- K किलो-
१०२४ Mi मेबि- M मेगा-
१०२४ Gi गिबि- G गिगा-
१०२४ Ti टेबि-
१०२४ Pi पेबि-
१०२४ Ei एक्सबि-
१०२४ Zi झेबि-
१०२४ Yi योबि-

१०२४ किलोबाईट्स म्हणजे एक मेगाबाइट होतो.

अर्थाबाबत संदिग्धतासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा