किलोबाईट हे संगणकाची स्मरण क्षमता तसेच माहिती मोजण्याचे एक एकक आहे.
सामान्यतः एक किलोबाईट म्हणजे १००० बाईट्स (दशमान पद्धत (SI)) किंवा १०२४ बाईट्स (द्विमान पद्धत). किलोबाईट संक्षिप्त स्वरूपात kB, KB, K, Kbyte असे लिहिले जाते.

बिटबाईटचे उपसर्ग
दशमान
मू्ल्य एस. आय.
(SI) पद्धत
१००० k किलो-
१००० M मेगा-
१००० G गिगा-
१००० T टेरा-
१००० P पेटा-
१००० E एक्सा-
१००० Z झेट्टा-
१००० Y योट्टा-
द्विमान
मूल्य आय. ई. सी
(IEC) पद्धत
जे. ई. डी. ई. सी.
(JEDEC)पद्धत
१०२४ Ki किबि- K किलो-
१०२४ Mi मेबि- M मेगा-
१०२४ Gi गिबि- G गिगा-
१०२४ Ti टेबि-
१०२४ Pi पेबि-
१०२४ Ei एक्सबि-
१०२४ Zi झेबि-
१०२४ Yi योबि-

अर्थाबाबत संदिग्धतासंपादन करा

नक्की किती बाईट म्हणजे एक किलोबाईट याबाबत संगणक सामुग्री उत्पादकांमध्ये तसेच शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये एकमत नाही आहे. उदाहरणादाखल-

  • बहुतांश संगणक विदागार उत्पादक (Disk-drive Manufacturers) दशमान पद्धत वापरतात. (१ किलोबाईट = १००० बाईट)[१]
  • संगणक स्मरण विदा (Computer Memory, RAM) सहसा द्विमान पद्धतीनुसार मोजली जाते. (१ किलोबाईट = १०२४ बाईट) [१]

अनेक आतरराष्ट्रीय प्रमाण संस्था (SI, IEC) खालील विभागणी सुचवतात.

  • १०२४ बाईट्स(२१०) : संगणक स्मरण क्षमता या स्वरूपात मोजली जावी. जरी याला किलोबाईट म्हणने प्रचलित आहे तरी SI प्रणालीनुसार याला किलो हा उपसर्ग (prefix) जोडू नये.[२] IEC प्रमाणांनुसार याला किबिबाईट (KiB) असे उल्लेखण्यात यावे.[१]
  • १००० बाईट्स (१०) : IEEE, ISO, IEC यांच्यानुसार याला किलोबाईट म्हटले जावे.

हेसुद्धा पहासंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ a b c "When is a kilobyte a kibibyte?". ऑक्टोबर २० २००८ रोजी पाहिले. |अ‍ॅक्सेसदिनांक= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  2. ^ [१] section 3.1, marginal note