मुकुट म्हणजे देव, राजा डोक्यावर धारण करतात तो अलंकार आहे.राज्यासाठी त्याचे राज्याभिषेकाचे वेळी त्याचे डोक्यावर तो ठेवण्यात येतो.