मिश्रधातू म्हणजे दोन किंवा अधिक धातूंचे मिश्रण होय.

पोलाद हा लोहकार्बन यांचा मिश्रधातू होय.