मिर्झाराजा जयसिंह

औरंगजेबाचा सेनापती.

दख्खनवर चालEdit

पुरंदरला वेढाEdit

पुरंदरचा तहEdit

मुख्य लेख: पुरंदराचा तह