World map ocean locator-en.svg

महासागर हा पृथ्वीवरील अतिविशाल खाऱ्या पाण्याचा साठा आहे. पृथ्वीच्या पाठीवर ५ महासागर आहेत. ह्या महासागरांनी पृथ्वीवरील ७१% पृष्ठभाग व्यापला आहे. प्रत्येक महासागर अनेक समुद्र, उपसमुद्र, आखात इत्यादींमध्ये विभागला आहे.

Rotating series of maps showing alternate divisions of the oceans
Various ways to divide the World Ocean

पृथ्वीवरील ५ महासागर खालील आहेत:

भारताच्या दक्शिणेला हा महासागर आहे.अरबी समूद्र व बंगालचा ऊपसागर यांमुळे भारताचा भुभाग हिंदी महासागरापासून वेगळा झाला आहे.

1. Epipelagic zone: surface – 200 meters deep 2. Mesopelagic zone: 200 m – 1000 m 3. Bathypelagic zone: 1000 m – 4000 m 4. Abyssopelagic zone: 4000 m – 6000 m 5. Hadal zone (the trenches): 6000 m to the bottom of the ocean