राणी

(महाराणी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राजाच्या पत्नीस राणी म्हणतात.