भूस्तरशास्त्र पृथ्वीतलाच्या निर्मिती व बदलांचे शास्त्र आहे.

Cono de Arita, Salar de Arizaro (Argentina).jpg