बोरकर हे एक महाराष्ट्रातील विविध समाजात आढळून येणारे मराठी आडनाव आहे.

प्रसिद्ध व्यक्तीसंपादन करा