{{विस्तार. दार्थ (matter) (Physics) :-

भौतिक वस्तूच्या जडण-घडणीसाठी जबाबदार असलेला मूलभूत घटक म्हणजे पदार्थ. (पदार्थामध्ये वस्तुमानाचा (ऊर्जेचा आणि [pppppppppplp[बल|बलाचा]] - energy and force fields - समावेश होत नाही.)