निर्गुणान दी ही महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील एक नदी आहे.

निर्गुणा नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश अकोला महाराष्ट्र