निरगुडा नदी ही महाराष्ट्रातल्या अमरावती जिल्ह्यातील एक नदी आहे. ही वर्धा नदीला मिळते.

निरगुडा नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश अमरावती जिल्हा महाराष्ट्र
ह्या नदीस मिळते वर्धा नदी