जालांच्या अभ्यासात, जालामधील शिरोबिंदुची दुवासंख्या म्हणजे त्या शिरोबिंदुच्या इतर शिरोबिंदुंशी असणाऱ्या दुव्यांची संख्या होय. या दुवासंख्यांचे त्या जालासाठिचे संभाव्यता वितरण म्हणजेच दुवा वितरण होय.

व्याख्यासंपादन करा

जालामधील शिरोबिंदुची दुवासंख्या म्हणजे त्या शिरोबिंदुच्या इतर शिरोबिंदुंशी असणाऱ्या दुव्यांची संख्या असते. जर जाल दिशीय असेल, म्हणजे जर जालातिल दुव्यांना दिशा असेल, तर अशा जालातिल शिरोबिंदुंना आतली दुवासंख्या आणि बाहेरची दुवासंख्या अशा २ वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुवासंख्या असतात.

जालाचे दुवा वितरण P(k) हे त्या जालातिल k इतकी दुवासंख्या असणाऱ्या शिरोबिंदुंची एकूण स्ंख्या भागिले जालातिल शिरोबिंदुंची एकूण संख्या असे दिले जाते. म्हणजेच जर जालामध्ये n शिरोबिंदु असतिल आणि त्यांपैकी nk इतके शिरोबिंदु k इतकी दुवासंख्या असणारे असले तर P(k) = nk/n असेल.