दादरा
मात्रा
विभाग (अंग) २ (३+३)
टाळी
खाली

परिचय

संपादन

हा ताल मुख्यत्वे करून ठुमरी, कव्वाली, भजन, गझल यामध्ये वापरल्या जातो.

  १           २          ३        ४         ५         ६
  धा       धी       ना    धा         ती         ना
  ×   ०

ताल उपांग

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन