दादरा
मात्रा
विभाग (अंग) २ (३+३)
टाळी
खाली

परिचय संपादन

हा ताल मुख्यत्वे करून ठुमरी, कव्वाली, भजन, गझल यामध्ये वापरल्या जातो.

बोल संपादन

  १           २          ३        ४         ५         ६
  धा       धी       ना    धा         ती         ना
  ×   ०

ताल उपांग संपादन

बाह्य दुवे संपादन