व्यापारात प्रत्येक नगास दिल्या जाणाऱ्या किमतीस दर असे म्हणतात.