तिवोली नु हे ऑस्ट्रियाच्या इन्सब्रुक शहरातील खेळाचे मैदान आहे. याची क्षमता ३०,००० प्रेक्षकांची आहे.